از این سهآزمون رو می تونید به عنوان یادآوری مطالب گذشته استفاده نمایید. این فایل حاوی سه امتحان مداد کاغذی از دروس ریاضی فارسی و علوم می باشد.